Honorarium adwokata – zasady rozliczeń

Honorarium adwokata

 

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.

 

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria dokonuje analizy problemu klienta , oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania umożliwia bezkonfliktową współpracę oraz możliwość przewidzenia przez klienta wydatków związanych ze sprawą. Jedną z zasad funkcjonowania Kancelarii Adwokackiej jest przejrzystość działań, w szczególności to, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne, a Klient nie był zaskakiwany w nieprzyjemny sposób.

Mając na względzie rodzaj sprawy w stosunku do kosztów obsługi prawnej, Klient może zlecić prowadzenie jej w całości, ale także reprezentację na określonych jej etapach lub też sporządzenie jednego lub kilku pism przez adwokata.

 

Zasady rozliczeń

 

W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy wysokość wynagrodzenia jest:

 

– stała (ryczałt) – w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy np. sporządzenie opinii, rejestracja spółki, sporządzenie umowy

Ryczałt stosowany jest przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność.

 

– zależna od czasu pracy – w kwocie ustalonej z góry za np. każdą godzinę pracy prawnika.

Wynagrodzenie od nakładu pracy stosowane jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.

 

– stała, w formie miesięcznego ryczałtu – z limitem godzin lub bez limitu.

Ten system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej, długofalowej obsłudze prawnej.

 

Terminy płatności

Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej jest płatne z góry.

Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty lub uzależnienie w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).

 

Inne zasady dotyczące honorarium

 

Podejmowanie się przez adwokata prowadzenia sprawy nie może być uzależnione wyłącznie od ostatecznego jej wyniku – § 50. Ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej.

 

Wynagrodzenie co do zasady nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń itp.

 

Porady prawne

 

Koszt udzielenia typowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu trwania porady. Przeciętny czas trwania porady prawnej wynosi 30 – 45 minut, jednakże Kancelaria jest pod tym względem elastyczna.

 

Informację o aktualnych stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej można uzyskać telefonicznie pod numerami:

 

91 820 31 71, 791 38 38 38

 

lub przesyłając zapytanie e-mailem na adres: kancelaria@adwokat.wyssogota.pl

 

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

 

Reprezentacja przed sądami

 

Za prowadzenie spraw sądowych ustalane jest na ogół wynagrodzenie ryczałtowe lub ryczałtowe wraz z premią od powodzenia.

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na podstawie umowy z klientem, przy czym każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

 

Podstawowe stawki wynagrodzenia minimalnego określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348).

 

Przykładowo w typowej sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest w zależności od wartości sprawy. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 

do 500 zł – 60 zł;
powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

 

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

 

Sporządzanie pism, umów, opinii prawnych

 

Wynagrodzenie za sporządzenie dokumentów uzależnione jest od złożoności zagadnienia, obszerności pisma oraz terminu wykonania zlecenia. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie, wówczas Kancelaria pobiera dodatkową opłatę z tę czynność.

 

Wstępny szacunek wysokości wynagrodzenia można uzyskać w trakcie porady prawnej lub przesyłając zapytanie e-mailem na adres: kancelaria@adwokat.wyssogota.pl

 

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

 

Inne czynności, wyjazdy, negocjacje

 

Udział adwokata w negocjacjach, mediacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów, interwencje poza siedzibą Kancelarii itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej.