Umowa u Adwokata – analiza, opiniowanie i sporządzanie

Dobra umowa jest tworzona na złe czasy.

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie specjalizuje się w analizie, opiniowaniu, redagowaniu, sporządzaniu i negocjacji umów, a także w rozwiązywaniu umów, odstępowaniu od umów, ich wykonywaniu i dochodzeniu roszczeń i windykacji należności z umów.

W praktyce coraz coraz częściej spotyka się umowy zawierane w formie pisemnej, także elektronicznej, aktów notarialnych lub pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.  W dobie powszechnego dostępu do zasobów Internetu zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy, często korzystają z istniejących na rynku wzorców umów. Z uwagi na to, że nie sposób wykonać wzorca pasującego do nieznanej z góry liczby indywidualnych sytuacji, wzory te nie zabezpieczają dostarczenie interesów danej strony, a często nawet ich zastosowanie jest w skutkach gorsze, niż brak formy pisemnej. Warto mieć przy tym na uwadze, że niejednokrotnie umowy wiążą strony przez dłuższy okres czasu, a więc powinny być tak skonstruowane, żeby nie istniała potrzeba ich późniejszej renegocjacji, która może być przecież niemożliwa.

Aby uniknąć zagrożeń związanych z niekorzystnymi postanowieniami umownymi, warto zamówić kompleksową opinię prawną o projekcie umowy, a co najmniej skonsultować jej treść z adwokatem. Zasadność takiego podejścia do zawieranych umów jest tym większa, im większe zobowiązania lub ryzyko finansowe wiąże się z zawarciem umowy.

    

Innym, w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem, jest składanie drugiej stronie własnego projektu umowy. Taka praktyka może być korzystna z kilku powodów. Po pierwsze pozwala w sposób kompleksowy i syntetyczny odzwierciedlić i zabezpieczyć interesy klienta. Po drugie analiza cudzej umowy, nanoszenie na nią zmian, a następnie ich negocjowanie bywa bardziej czasochłonne i kosztowne, od sporządzenia umowy nowej. Po trzecie autor projektu umowy jest zwykle do swego dzieła przywiązany emocjonalnie, a w propozycjach zmian widzi zagrożenie, a może bardziej krytykę swojej osoby. Stąd w praktyce łatwiej jest narzucić kontrahentowi nowy wzorzec umowny, niż negocjować z nim zmiany w jego projekcie, nawet jeśli są korzystne dla obu stron.

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie oferuje również analizę i opiniowanie umów pod kątem ich skutków podatkowych, w tym propozycje zmian w celu optymalizacji podatkowej. W ramach oferty możliwe jest także opracowanie lub zaopiniowanie umowy mieszanej, niestandardowej, rozbudowanej o regulaminy lub ogóle warunki, wielu umów powiązanych itp.

 

Obsługa prawna adwokata w omawianym zakresie dotyczy w szczególności następujących czynności:

 

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki jawnej

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki komandytowej

Statut spółki komandytowo-akcyjnej

Aneks do umowy spółki

Protokoły posiedzeń zgromadzenia wspólników wraz z uchwałami

Protokoły posiedzeń walnego zgromadzenia wraz z uchwałami

Projekty uchwał

Umowa z członkami zarządu

Uchwała o wynagrodzeniu członka zarządu

Udzielenie prokury (łącznej, samoistnej, oddziałowej)

Odwołanie prokury

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw przedsiębiorcy

Kontrakt managerski

Umowa ze stosunku pracy, w tym umowa o pracę, zlecenie, o dzieło

Umowa deweloperska

Umowa sprzedaży nieruchomości (przedwstępna, warunkowa, przyrzeczona)

Umowa sprzedaży konsumenckiej, ratalnej

Umowa zamiany

Umowa darowizny

Umowa o dożywocie

Umowa renty

Umowa o roboty budowlane z wykonawcą

Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą

Umowa z kierownikiem budowy

Umowa z inspektorem nadzoru

Umowa z projektantem, architektem

Umowa o dzieło

Umowa zlecenie

Umowa o świadczenie usług

Umowa agencyjna

Umowa komisu

Umowa przewozu

Umowa spedycji

Umowa ubezpieczenia

Umowa dostawy

Umowa kontraktacji

Umowa użyczenia

Umowa najmu lokalu, pojazdu, urządzeń itp.

Umowa dzierżawy nieruchomości, gospodarstwa rolnego itp.

Umowa leasingu operacyjnego, finansowego, zwrotnego, konsumenckiego

Umowa zastawu

Umowa rachunku bankowego

Umowa pożyczki

Umowa kredytu

Umowa pożyczki/kredytu konsumenckiego

Umowa factoringowa

Umowa depozytowa

Umowa przechowania

Umowa składu

Umowa poręczenia

Umowa adhezyjna

Umowa dealerska

Umowa doradztwa prawnego, o świadczenie usług prawnych

Umowa forfaitingu

Umowa franchisingu

Umowa licencyjna

Umowa pośrednictwa w sprzedaży, wynajmie, zamianie

Umowa cesji wierzytelności (przelew)

Umowa o współpracy

List intencyjny

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa lojalnościowa

Aneks do umowy

Porozumienie do umowy

Ugoda

Umowa o zachowek

Umowa o dział spadku

Umowa o zniesienie współwłasności

Umowa majątkowa małżeńska

Umowa o podział majątku

Porozumienie w sprawie wychowywania dzieci

Umowa alimentacyjna

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki