Prawo gospodarcze

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NIP-2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
NIP-B Informacja o rachunkach bankowych
NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności
NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową
RG-1 Wniosek o nadanie numeru REGON
RG-2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej
Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
ZUS ZFA Zgłoszenie, zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej
ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.