Adwokackie stawki minimalne

 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 

z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1348)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

 (stan prawny na dzień 5 maja 2013 roku)

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

 

 § 1 Rozporządzenie określa:

 

 1)  opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej „opłatami”;

 

 2)  stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;

 

 3)  szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

 

 

Rozdział 2. Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 

 § 2

 

 1. Zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

 

 2. Podstawę zasądzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-5. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

 

 3. W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

 

 § 3

 

 1. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.

 

 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

 

 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sąd może, odpowiednio, zasądzić koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez adwokata.

 

 § 4

 

 1. Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym – od wartości egzekwowanego roszczenia.

 

 2. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

 

 § 5 Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

 

 

Rozdział 3. Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

 § 6 Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 

 1)  do 500 zł – 60 zł;

 

 2)  powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

 

 3)  powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

 

 4)  powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

 

 5)  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

 

 6)  powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

 

 7)  powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 

 § 7

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

 

 1)  rozwód i unieważnienie małżeństwa – 360 zł;

 

 2)  stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 240 zł;

 

 3)  przysposobienie – 180 zł;

 

 4)  pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 120 zł;

 

 5)  ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 240 zł;

 

 6)  ubezwłasnowolnienie – 240 zł;

 

 7)  uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 180 zł;

 

 8)  rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 240 zł;

 

 9)  zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami – 360 zł;

 

 10)  podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału, a w wypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

 

 11)  alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 60 zł, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

 2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust. 1.

 

 3. Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

 

 4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

 

 § 8 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

 

 1)  o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6;

 

 2)  o rozgraniczenie – 360 zł;

 

 3)  dotyczących służebności – 240 zł;

 

 4)  o naruszenie posiadania – 156 zł;

 

 5)  o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 120 zł;

 

 6)  o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego, a w wypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;

 

 7)  związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 240 zł;

 

 8)  o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

 

 § 9 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego:

 

 1)  o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 60 zł;

 

 2)  o stwierdzenie nabycia spadku – 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 360 zł;

 

 3)  o dział spadku – stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki.

 

 § 10 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

 

 1)  opróżnienie lokalu mieszkalnego – 120 zł;

 

 2)  wydanie nieruchomości rolnej – 360 zł;

 

 3)  wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

 

 § 11

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

 

 1)  o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 180 zł;

 

 2)  o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 360 zł;

 

 3)  z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 120 zł;

 

 4)  o uchylenie wyroku sądu polubownego – 1200 zł;

 

 5)  z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego – 1800 zł;

 

 6)  o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 240 zł;

 

 7)  egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;

 

 8)  ze skargi na czynności komornika – 60 zł;

 

 9)  rejestracji spółki – 1200 zł;

 

 10)  rejestracji spółdzielni – 1800 zł;

 

 11)  innych rejestracji – 600 zł;

 

 12)  zmiany w rejestrze – 360 zł;

 

 13)  o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 60 zł;

 

 14)  o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 60 zł;

 

 15)  o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 60 zł;

 

 16)  o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 480 zł;

 

 17)  o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 600 zł;

 

 18)  o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;

 

 19)  o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 720 zł;

 

 20)  o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;

 

 21)  o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 360 zł;

 

 22)  o wyłączenie wspólnika – 360 zł;

 

 23)  o rozwiązanie spółki kapitałowej – 360 zł;

 

 24)  o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 150 zł;

 

 25)  o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 120 zł.

 

 2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 18, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

 

 § 12

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

 

 1)  nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 60 zł;

 

 2)  wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

 

 3)  inne roszczenia niemajątkowe – 60 zł;

 

 4)  ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 120 zł;

 

 5)  świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

 

 2. Stawki minimalne wynoszą 60 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

 

 § 13

 

 1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

 

 1)  przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;

 

 2)  przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

 

 2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

 

 1)  przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 50% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;

 

 2)  przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

 

 3. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym 100% odpowiednich stawek, o których mowa w § 12.

 

 4. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

 

 1)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

 

 2)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

 

 3)  za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

 

 5. Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:

 

 1)  za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

 

 2)  za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

 

 3)  za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

 

 6. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

 

 1)  za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 240 zł;

 

 2)  za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 120 zł.

 

 

Rozdział 4. Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia.

 

 

 § 14

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

 

 1)  dochodzeniem – 180 zł;

 

 2)  śledztwem – 300 zł.

 

 2. Stawki minimalne za obronę wynoszą:

 

 1)  przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 360 zł;

 

 2)  przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł;

 

 3)  przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 420 zł;

 

 4)  przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 420 zł;

 

 5)  przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 600 zł;

 

 6)  przed Sądem Najwyższym – 600 zł.

 

 3. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji:

 

 1)  w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 360 zł;

 

 2)  w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 600 zł.

 

 4. Stawki minimalne wynoszą:

 

 1)  za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 360 zł;

 

 2)  za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 360 zł;

 

 3)  za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 360 zł.

 

 5. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 120 zł.

 

 6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 120 zł. Przepisu § 6 nie stosuje się.

 

 7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

 

 § 15 Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

 

 1)  w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 180 zł;

 

 2)  w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 180 zł;

 

 3)  w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 120 zł;

 

 4)  za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 120 zł;

 

 5)  za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 120 zł;

 

 6)  za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 240 zł;

 

 7)  za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 240 zł.

 

 § 16 W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

 

 § 17 Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

 

 

Rozdział 5. Stawki minimalne w innych sprawach.

 

 

 § 18

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

 

 1)  w pierwszej instancji:

  a)  w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna – stawkę obliczoną na podstawie § 6, 

  b)  za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego – 600 zł, 

  c)  w innej sprawie – 240 zł; 

 

 2)  w drugiej instancji:

  a)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł, 

  b)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł, 

  c)  za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł, 

  d)  w postępowaniu zażaleniowym – 120 zł. 

 

 2. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:

 

 1)  z zakresu ochrony konkurencji – 360 zł;

 

 2)  o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 60 zł;

 

 3)  z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 360 zł.

 

 3. Stawka minimalna wynosi za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – 120 zł.

 

 

Rozdział 6. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, ponoszone przez Skarb Państwa.

 

 

 § 19 Koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

 

 1)  opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz

 

 2)  niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

 

 § 20 Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

 

 § 21 W sprawie cywilnej, w której kosztami procesu został obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z pomocy udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w § 19, sąd przyznaje po wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.

 

 

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe.

 

 

 § 22 (uchylony)

 

 § 23 Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 154, poz. 1013, z 1998 r. Nr 159, poz. 1049 oraz z 2002 r. Nr 73, poz. 672), w zakresie, w jakim dotyczy opłat za czynności adwokatów.

 

 § 24 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2002 r.

 


 1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.