Nieruchomości – zarząd i gospodarka

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie świadczy skuteczną pomoc prawną w zakresie: Nieruchomości – zarząd i gospodarka nieruchomościami, w szczególności zaś w zakresie zakupu, budowy, przebudowy i adaptacji nieruchomości oraz zarządu nieruchomościami.

 

Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej w zakresie nieruchomości i gospodarki nieruchomościami obejmuje:

 

  • Bezpieczna budowa nieruchomości, w szczególności:

 

– analiza stanu prawnego nieruchomości, w tym własności, obciążeń, przeznaczenia gruntów, możliwości zmian sposobu użytkowania

– wniosek o założenie księgi wieczystej

– uzgadnianie treści ujawnionej w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

– analiza, sporządzanie, redakcja lub aneksowanie umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy roboty budowlane z wykonawcą lub podwykonawcą, umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy o budowę nieruchomości itp.

– ustalenie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

– wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

– wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

– postępowanie odwoławcze od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

– wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz postępowanie odwoławcze

– uzyskanie zezwoleń, uzgodnień, odstępstw i innych orzeczeń organów administracji państwowej i samorządowej

– analiza i sporządzenie m.in. umowy sprzedaży, zamiany nieruchomości

– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

– odwołania od decyzji administracyjnych w toku procesu budowlanego

– zmiana pozwolenia na budowę

– wstrzymanie robót budowlanych

– uzyskanie gwarancji zapłaty przez podwykonawcę

– analiza możliwości odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy o roboty budowlane i umowy o zastępstwo inwestycyjne

– zmiana wykonawcy lub podwykonawcy robót budowlanych

– pozew i postępowanie sądowe o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane

– windykacja należności wykonawców i podwykonawców

– pomoc prawna przy wygórowanych bądź niesłusznych karach umownych

– pozew z weksla, obniżanie kosztów egzekucji wierzytelności

– audyt prawny procesu budowy i zastępstwa inwestycyjnego

– pozew i postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowania od wykonawców, podwykonawców, inwestora, dewelopera, w tym za wady budowlane, odstępstwa od dokumentacji technicznej lub polskich i europejskich norm, błędy w sztuce

– dochodzenie odszkodowań od projektantów, architektów, a także pomoc adwokata w uchyleniu się od tej odpowiedzialności

 

  • Bezpieczne nabycie (zakup) nieruchomości, w szczególności:

 

– analiza, redakcja i negocjowanie umów w formie pisemnej i aktu notarialnego, w tym:

– umowa rezerwacyjna

– umowa deweloperska

– umowa przedwstępna i przyrzeczona wyodrębnienia własności lokalu

– umowa przedwstępna i przyrzeczona sprzedaży lub zamiany nieruchomości bądź lokalu

– umowa przedwstępna i przyrzeczona zamiany

– pomoc w razie konieczności odstąpienia od umowy deweloperskiej, dochodzenie zwrotu zaliczek od dewelopera, inwestora

– doradztwo w zakresie formy zmiany właściciela nieruchomości, w tym między członkami rodziny, pod kątem podatkowym oraz spadkowym

– doradztwo w zakresie wyłączenia spadkobierców od dziedziczenia

– analiza umów kredytowych, umów pożyczek itp.

– zasiedzenie nieruchomości – analiza stanu prawnego, wniosek o zasiedzenie i prowadzenie postępowania sądowego

– pomoc prawna przy ustanawianiu lub znoszeniu służebności

 

  • Roszczenia wobec dewelopera lub inwestora, w szczególności:

 

– analiza umów deweloperskich i sprzedaży nieruchomości, w tym pod kątem odstąpienia, kar umownych, obciążeń hipotecznych, terminu realizacji

– realizacja uprawnień z rękojmi za wady i gwarancji jakości

– odstąpienie od umowy deweloperskiej

– pozew o zwrot zaliczek, zwrot uiszczonej ceny, prowadzenie postępowania sądowego

– pozew o obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości, prowadzenie postępowania sądowego

– pozew o zobowiązanie do usunięcia wad rzeczy sprzedanej

– obrona Klienta przed wygórowanymi bądź niesłusznymi karami umownymi

– pozew i postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowania od wykonawców, podwykonawców, inwestora, dewelopera, w tym za wady budowlane, odstępstwa od dokumentacji technicznej lub polskich i europejskich norm, błędy w sztuce

– pomoc prawna w zakresie rękojmi za wady oraz gwarancji jakości

 

 < !––nextpage––>

  • Pomoc prawna w zakresie obsługi i zarządzania nieruchomością, w szczególności:

 

– zmiana przeznaczenia nieruchomości zabudowanej lub lokalu

– pomoc prawna (analiza, sporządzanie umów i wniosków, reprezentacja) przy podziale nieruchomości: zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu użytkowania, wyodrębnianie lokalu

– ustanawianie odpłatnych służebności przesyłu

– wniosek o zasiedzenie i prowadzenie postępowań o nabycie prawa własności przez zasiedzenie

– dochodzenie odszkodowań lub wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości

– dochodzenie i windykacja należności z tytułu czynszu najmu i innych opłat niezależnych od właściciela

 – pozew o wydanie nieruchomości, reprezentacja procesowa

– obsługa prawna w postępowaniach o wydanie i opróżnienie lokalu lub nieruchomości (eksmisja)

– o przywrócenie posiadania lub o zaniechanie naruszeń, zastępstwo adwokackie

– reprezentacja w sprawach podwyżek czynszu oraz praw do lokalu socjalnego lub zamiennego

– analiza, sporządzanie i rozwiązywanie umowy użyczenia, umowy dzierżawy, umowy najmu, w tym najmu okazjonalnego

– zwrot nakładów na nieruchomość, w tym lokal, pozew o zwrot nakładów

– ustalanie i zmiana sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej (quoad usum)

 

Wspólnoty Mieszkaniowe – zarząd i administrowanie:

 

– pomoc w ukonstytuowaniu się wspólnot mieszkaniowych

– analiza i sporządzanie umowy w sprawie administrowanie lub o zarządzanie nieruchomością wspólną

– dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez zarząd, zarządcę lub administratora

– sporządzenie, redagowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych, w tym uchwał zmieniających zasady zarządu nieruchomością wspólną

– zaskarżanie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych z powodu ich sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządu, sprzeczności z interesem właścicieli lokali lub przepisami prawa

– pomoc w uwalnianiu wspólnot mieszkaniowych od dewelopera lub od spółdzielni mieszkaniowej

– odzyskiwanie dokumentacji od byłych zarządców

– reprezentacja w sprawach o ustanowienie zarządu przymusowego w razie jego niegospodarności

– pozew o zapłatę zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacja właścicieli lokali