Zarządzanie nieruchomościami – obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Mając na względzie rozwój samorządności lokalnej Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie udziela pomocy prawnej Wspólnotom Mieszkaniowym, zarówno właścicielom lokali, jak i zarządom, zarządcom oraz administratorom.

Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej w zakresie zarządu nieruchomością wspólną obejmuje w szczególności:

– doraźna lub stała obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli lokali

– pomoc prawna w ukonstytuowaniu się wspólnot mieszkaniowych

– obsługa prawna w uwalnianiu wspólnot mieszkaniowych od dewelopera lub od spółdzielni mieszkaniowej, w szczególności w rozwiązywaniu umów i odzyskiwaniu dokumentacji

– reprezentacja adwokata w sprawach o ustanowienie zarządu przymusowego w razie jego niegospodarności, w tym w razie niewykonywania uchwał, zbywania części wspólnych po nierynkowych cenach, zlecaniu usług podmiotom „zaprzyjaźnionym”, nie realizowanie uprawnień z gwarancji lub rękojmii itp.

– dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez zarząd, zarządcę lub administratora

– analiza prawna dokumentacji Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym uchwał, umowy o zarządzenie, administrowanie, umów deweloperskich

– sporządzanie uchwał oraz umów o administrowanie lub o zarządzanie nieruchomością wspólną

– redagowanie uchwał wspólnot mieszkaniowych (w formie aktu notarialnego) zmieniających zasady zarządu nieruchomością wspólną

– zaskarżanie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych z powodu ich sprzeczności z zasadami prawidłowego zarządu, sprzeczności z interesem właścicieli lokali lub przepisami prawa

– windykacja należności, w tym reprezentacja i pozew o zapłatę zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną

– dochodzenie odszkodowań lub wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości

– prowadzenie spraw o eksmisję

– pomoc adwokata w sprawach o adaptację strychu, w tym wyodrębnienie własności lokalu oraz sprzedaż na rzecz inwestora, a także w sprawach o zwrot nakładów

– obsługa prawa w sprawach przyłączenia nieruchomości sąsiednich w celu poprawienia warunków mieszkaniowych

– analiza i redagowanie umów dotyczących spraw bieżących Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym o dzieło, zlecenie, prace projektowe, roboty budowlane, świadczenie usług itd.

– skuteczna obsługa prawna w sporach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, w tym w zakresie udostępniania instalacji teletechnicznej innym operatorom