Prawo spółek handlowych – Obsługa prawna przedsiębiorców (firm)

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie oferuje kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, w tym spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Nadto Kancelaria świadczy pomoc dla fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Obsługa prawna firm to w szczególności:

 

  • Obsługa prawna przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, m.in.

 

– analiza wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej lub realizacji inwestycji pod względem kosztów i czasu utworzenia, kosztów działalności, obowiązków ewidencyjnych, kosztów podatkowych oraz odpowiedzialności cywilnej lub karnej w razie niepowodzenia

doradztwo w zakresie modelu zarządzania spółką i nadzoru nad nią, w tym pomoc w racjonalnym przenoszeniu ryzyk i odpowiedzialności

– analiza umów, opracowanie, statutów, regulaminów

– przygotowanie wniosków o wpis i zmiany we wpisach wraz z niezbędnymi dokumentami

– asysta u notariusza

– zastępstwo procesowe przez Sądami prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy

– pomoc przy rejestracji fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni

– pomoc w uzyskaniu adresów dla prowadzonej działalności gospodarczej

– wyszukiwanie spółek do nabycia/przejęcia

– analiza bezpieczeństwa transakcji akcjami/udziałami, analiza kondycji finansowej nabywanych spółek, zabezpieczanie przed przejęciem długów

– sporządzanie i analiza umów inwestycyjnych i joint venture

 

  • Obsługa prawna w sprawach rejestrowych, m.in.

 

– dokonywanie zmian statutów i umów spółek

– sporządzanie projektów regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń i innych aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i jego organów

– sporządzanie projektów wymaganych prawem ogłoszeń

– opracowanie dokumentacji zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzeń wspólników, w tym zawiadomień, porządków obrad, protokołów, uchwał, list wspólników

– pomoc w zakresie umarzania udziałów lub akcji

– pomoc w zakresie dopłat i pożyczek do spółki, a także ich zwrotu, konwersji zadłużenia na udziały lub akcje

– pomoc w zakresie zastawiania i obrotu udziałami lub akcjami

– analiza, opiniowanie i przygotowanie łączenia, podziału lub przekształcania spółek

– doradztwo i opracowanie dokumentów w zakresie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, dopłat i pożyczek

– doradztwo w zakresie wnoszenia aportów

– doradztwo w zakresie nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, wnoszenie ich do spółek

– analiza i pomoc przy łączeniu, podziale, reorganizacji lub restrukturyzacji spółek

– pomoc przy tworzeniu oddziałów i przedstawicielstw, w tym oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych

– zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych dotyczących uchylenia uchwał organów spółek

 

  • Stała obsługa prawna w sprawach bieżących, m.in.

 

– porady prawne w sprawach bieżących, ustne, telefoniczne, mailowe i pisemne

– opiniowanie i sporządzanie umów handlowych, listów intencyjnych, porozumień, protokołów

– doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w zakresie organizacji i funkcjonowania organów spółek

– organizacja i obsługa zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych, zarządów

– doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, nabywania i zbywania przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, a także nabywania i zbywania udziałów

– planowanie struktury pracowniczej, sporządzanie umów, wypowiedzeń i innych pism związanych ze stosunkiem pracy, optymalizowanie formy zatrudnienia

– doradztwo i sporządzanie kontraktów managerskich

– weryfikacja kontrahentów

– szkolenia kadry zarządzającej i pracowników

windykacja należności na etapie pozasądowym i zastępstwa procesowego, m.in. w postępowaniach zwyczajnych, uproszczonych, upominawczych, nakazowych, zabezpieczających, nieprocesowych, egzekucyjnych, likwidacyjnych, upadłościowych i naprawczych

– zabezpieczanie transakcji

– dochodzenie odszkodowań

– ochrona przed nieuczciwymi wierzycielami

– ochrona udziałowców i akcjonariuszy przez utratą kontroli nad spółką

– sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami (shareholders agreements)

 

  • Obsługa prawna w zakresie zaprzestania działalności gospodarczej, m.in.

 

– analiza stanu prawnego spółek (due diligence)

– przeprowadzanie likwidacji

– zastępstwo procesowe w postępowaniu upadłościowym

– zabezpieczanie nabywania lub zbywania udziałów i akcji

– analiza i zabezpieczanie kupna lub sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części

– zastępstwo procesowe w postępowaniach przeciwko członkom zarządu

– prowadzenie spraw o wyłączenie wspólnika, uchylenie uchwał, rozwiązanie lub likwidację spółki oraz o wykreślenie z rejestru

– doradztwo prawne w zakresie ograniczenia ryzyka popełnienia przestępstw gospodarczych, m.in. niegospodarności, odpowiedzialności karnej członków organów, przestępstw przeciwko wierzycielom, problemów związanych z utrudnianiem dochodzenia roszczeń, zarzutów związanych z nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji, wykorzystywania przymusowej sytuacji kontrahentów, przestępstw nadużycia zaufania lub przestępstw przekupstwa menedżerskiego

 

  • Typowe usługi:

 

– Rejestracja spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowej)

– Rejestracja spółki (komandytowo-akcyjnej)

– Rejestracja spółki (z o.o., akcyjnej)

– Umowa spółki, statut spółki (redagowanie, opiniowanie)

– Zmiany składu organów

– Zmiany umowy, statutu spółki

– Organizacja zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy

– Umorzenie udziałów, umorzenie akcji

– Podwyższenie kapitału zakładowego

– Obniżenie kapitału zakładowego

– Wypłata zysku ze spółki

– Kupno, sprzedaż udziałów lub akcji

– Udzielenie i odwołanie prokury

– Dopłaty

– Przejęcie spółki

– Połączenie spółek

– Wyłączenie wspólnika

– Zaskarżanie uchwał wspólników, walnego zgromadzenia

– Zastaw na akcjach lub udziałach

– Kontrakty menadżerskie

– Rozwiązanie, likwidacja spółki

– Ogłoszenie upadłości

– Due diligence, audyt spółki

– Porady w zakresie konsekwencji podatkowych w/w zdarzeń

– Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw jednoosobowego przedsiębiorcy
– Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki
– Uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki
– Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku
– Umowa agencyjna
– Umowa dealerska
– Umowa doradztwa prawnego
– Umowa forfaithingu
– Umowa franchisingu
– Umowa licencyjna
– Umowa spółki cywilnej
– Umowa spółki jawnej
– Umowa spółki komandytowej
– Umowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności
– Wniosek o ogłoszenie upadłości
– Wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
– Wypowiedzenie udziału spółki
– Umowa agencyjna

 

  • Powiązane akty prawne, stan na 10 czerwca 2014 roku:

 

Kodeks spółek handlowych

ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Kodeks cywilny