Prawo spółdzielcze

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie należy do grona profesjonalnych, wyspecjalizowanych podmiotów świadczących pomoc prawną w zakresie meandrów prawa spółdzielczego. W szczególności:

 

– sporządzanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnię

– sporządzanie opinii prawnych umów

– sporządzanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów spółdzielni

– sporządzanie dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni

– zasady tworzenia i rejestracji spółdzielni

– prawa i obowiązki członków spółdzielni

– organy spółdzielni

– kompetencje walnego zgromadzenia i zarządu spółdzielni

– zasady nadzoru nad spółdzielnią

– przepisy o zebraniach grup członkowskich

– zasady prowadzenia gospodarki spółdzielni

– zasady lustracji spółdzielni

– zasady łączenia i podziału spółdzielni

– przepisy o upadłości spółdzielni

– przepisy o spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy

– zasady przekształceń spółdzielni pracy

– zasady działania związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej

– zasady działania krajowego samorządu spółdzielczego

– negocjowanie i przygotowanie umów najmu, umów deweloperskich

– sprawy o zapłatę czynszu a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu

– sprawy o eksmisję

– dochodzenie od gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu

– zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych

– przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu

–  obsługi prawnej nowych inwestycji prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe

–  sporządzania odwołań od uchwał o wykluczeniu z grona członków spółdzielni oraz prowadzenia procesów sądowych z tym związanych

– spraw o eksmisję

–  rozliczenia inwestycji budowlanych

– zaskarżania uchwał

– bieżących konsultacjach i pomocy w prowadzeniu negocjacji przez spółdzielnię.

– bieżącej obsługi prawnej

– obsługi posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń

– przygotowywania projektów uchwał, statutów, regulaminów

– spółdzielczych praw do lokali, wkładów budowlanych, przekształceń w prawa odrębnej własności

– regulacji praw do gruntów spółdzielni

– umów z wykonawcami robót budowlanych i remontowych, dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów

– prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych z zakresu prawa spółdzielczego

– dochodzenia należności czynszowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

– ze stosunku najmu

– z ustawy o ochronie praw lokatorów

– z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

– z ustawy o własności lokali

– bieżące doradztwo prawne spółdzielniom/wspólnotom

– uczestniczenie w posiedzeniach organów spółdzielni/wspólnot

– sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

– tworzenie wewnętrznych aktów oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni

–  zastępstwo procesowe