Prawo rodzinne – alimenty, rozwód, podział majątku

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie udziela pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności w sprawach o władzę rodzicielską, kontakty, alimenty i rozwód.

Adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski udziela w tych sprawach porad prawnych, sporządza umowy, pisma procesowe bądź wnioski, jak również prowadzi sprawy w całości na zasadzie reprezentacji procesowej.

 

Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej w zakresie spraw rodzinnych obejmuje w szczególności:

Sprawy związane z ustaniem małżeństwa

 

– separacja na zgodny wniosek małżonków

– rozwód bez orzekania o winie

– rozwód czy separacja z orzekaniem o władzy rodzicielskiej

– rozwód czy separacja z ustalaniem kontaktów z dzieckiem

– rozwód czy separacja z ustalaniem alimentów na dzieci

– rozwód czy separacja z ustalaniem alimentów dla małżonka

– rozwód czy separacja z ustalaniem podziału mieszkania

– rozwód czy separacja z podziałem majątku

– rozwód czy separacja z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

– rozwód czy separacja z wnioskiem o eksmisję

– rozwód czy separacja dla osób mieszkających za granicą

– rozwód czy separacja z orzekaniem o winie

– uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego

– unieważnienie małżeństwa cywilnego

– stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

 

Sprawy związane z obowiązkiem alimentacyjnym

 

– sporządzanie umów o alimenty

– dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci lub na małżonka

– wystąpienie z powództwami o zaspokojenie potrzeb rodziny

– podwyższanie alimentów

– obniżanie alimentów

– stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

– wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu ustalającemu alimenty

– zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów

– alimenty dla kobiety ciężarnej

– pokrycie kosztów porodu i połogu

– wypłacanie wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi

– egzekucja alimentów poprzez komornika sądowego

– zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

 

Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

 

– ustalenie ojcostwa (badania DNA)

– zaprzeczenie ojcostwa

– ustalenie macierzyństwa

– zaprzeczenie macierzyństwa

– uznanie dziecka

– unieważnienie uznania dziecka

– nadanie nazwiska ojca

– zmiana nazwiska dziecka

– zmiana imienia

– zmiana aktu stanu cywilnego, w tym zmiana daty urodzenia

– zmiana numeru PESEL

– ustalenie pisowni imienia lub nazwiska

 

Sprawy związane z adopcją, opieką i kuratelą

 

– przysposobienie dziecka

– rozwiązanie przysposobienia

– ubezwłasnowolnienie częściowe

– ubezwłasnowolnienie całkowite

– ustanowienie opieki i powołanie opiekuna

– ustanowienie zarządcy tymczasowego

– zarządzenie o ochronie osoby pozostającej pod opieką

– zwolnienie opiekuna

– zezwolenie na dokonanie czynności przez opiekuna

– ustanowienie kuratora

– zwolnienie z obowiązku sporządzenia inwentarza przez opiekuna

– zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności

– przyznanie opiekunowi wynagrodzenia, zwolnienie opiekuna z obowiązku składania rachunków z zarządu

– wydanie zarządzenia w związku z naruszeniem przez opiekuna obowiązków

– zwolnienie z obowiązku objęciem opieką

– zwolnienie opiekuna z obowiązku złożenia rachunku końcowego

– ustanowienie kuratora w celu reprezentowania dziecka

– ustanowienie kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa

– ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego

– ustanowienie kuratora dla osoby ułomnej

– ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej

– ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

– ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo

– uchylenie kurateli

 

Sprawy związane z zawarciem małżeństwa

 

– ustalenie czy małżeństwo może być zawarte

– zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa

– zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

– zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku

– zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym

– zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi

 

Sprawy majątkowe małżeńskie

 

– umowy majątkowe małżeńskie w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego

– zniesienie ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej

– wybór właściwego ustroju majątkowego

– intercyzy

– podział majątku wspólnego częściowy lub całkowity

– ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

– zwrot wydatków lub nakładów na majątek osobisty

– zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny

– zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu

– pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

– wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka

– stwierdzenie nieważności czynności dokonanych bez zgody współmałżonka

 

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

 

– umowa o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej

– pozbawienie władzy rodzicielskiej

– ograniczenie władzy rodzicielskiej

– powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi

– zawieszenie władzy rodzicielskiej

– zakazanie osobistej styczności z dzieckiem

 ustalenie miejsca pobytu dziecka

– przyznanie władzy rodzicielskiej

– ustalenie kontaktów

– rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

– wydanie dziecka

– zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka

– zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zarząd majątkiem dziecka

– zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

– zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej

– zmiana postanowienia sądu opiekuńczego

 

Sprawy dotyczące opieki

 

– ustanowienie opieki i powołanie opiekuna

– wydanie zarządzenia dla ochrony osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku

– zwolnienie od obowiązku objęcia opieki

– zezwolenie dla opiekuna na dokonanie czynności w ważniejszej sprawie

– ustanowienie kuratora z powodu przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki

– ustanowienie kuratora w celu reprezentacji osoby pozostającej pod opieką

– zwolnienie opiekuna z obowiązku sporządzenia inwentarza majątku

– złożenie do depozytu sądowego kosztowności osoby pozostającej pod opieką

– wynagrodzenie za sprawowanie opieki

– zwolnienie opiekuna z obowiązku przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu majątkiem osoby pozostającej pod opieką

– zwolnienie z opieki

– zaprzestanie prowadzenia pilnych spraw przez opiekuna

– zwolnienie opiekuna od obowiązku złożenia rachunku końcowego

 

Sprawy dotyczące kurateli

 

– kurator dla zarządu nad darowizną lub spadkiem dla dziecka

– kurator dla reprezentacji dziecka

– kurator dla dochodzenia ojcostwa

– kurator dla dziecka poczętego lecz jeszcze nie urodzonego

– kurator dla osoby ułomnej

– kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

– kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo

– wynagrodzenie dla kuratora

– uchylenie kuratora