Windykacja należności

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie oferuje stałą lub doraźną obsługę prawną w zakresie szeroko pojętej windykacji należności:

 

Podstawową zaletą powierzenia windykacji adwokatowi jest profesjonalne i indywidualne podejście do każdej sprawy, połączone z analizą wielu przyszłych możliwych wariantów i ryzyk z nią związanych, co pozwala na odpowiednie przygotowanie się na spór sądowy. Większość bowiem procesów wygrywa się de facto na etapie przed-procesowym, a sąd jedynie wymierza sprawiedliwość na podstawie zgromadzonych wcześniej i odpowiednio przedstawionych mu dowodów.

 

Z tych względów Kancelaria oferuje pomoc prewencyjną w formie stałej obsługi prawnej podmiotów, które na co dzień mają do czynienia z nierzetelnymi kontrahentami, jak również podmiotów, które chcą zminimalizować ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych lub bankructwa.

 

Windykacja należności może być podzielona na następujące etapy:

 

Etap I – działania prewencyjne

 

–  analiza i sporządzanie umów zabezpieczających spełnienie świadczeń wzajemnych oraz ułatwiających dochodzenie roszczeń i ich egzekucję

– opracowywanie nowych zabezpieczeń, m.in. hipoteka, weksel, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, oświadczenie o poddaniu się egzekucji

– analiza i korekta schematów postępowania klienta

– monitorowanie poziomu zadłużenia

 

Etap II – windykacja przed-sądowa

 

– analiza dokumentów na potrzeby przyszłego procesu

– uzupełnianie dokumentów i gromadzenie dowodów

– próby polubownego załatwienia sprawy poprzez wezwania do zapłaty, propozycje ugodowe, negocjacje itp.

– gromadzenie informacji, danych adresowych i dokumentów o dłużniku za pośrednictwem urzędów, sądów i instytucji

– przelew wierzytelności

 

Etap II – windykacja poprzez zastępstwo procesowe

 

– opracowanie strategii procesowej

– analiza i uzupełnianie materiału dowodowego

– skierowanie do sądu zawezwania do próby ugodowej

– uzyskanie tytułu egzekucyjnego – reprezentacja w sądzie począwszy od wniesienia pozwu, poprzez odpowiedź na pozew wzajemny, zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty, sporządzanie pism przygotowawczych/procesowych, uczestnictwo w posiedzeniach sądowych

– uzyskanie tytułu wykonawczego – wniosek o klauzulę wykonalności

 

Etap III – postępowanie egzekucyjne

 

– ustalanie majątku i źródeł dochodu dłużnika

– skierowanie do komornika sądowego wniosku egzekucyjnego

– współpraca z kancelarią komorniczą w zakresie przebiegu postępowania i skuteczności egzekucji

– rozliczenie sum pochodzących z egzekucji

– ochrona przed skargami dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed powództwami opozycyjnymi

 

Etap IV – działania represyjne przeciw niewypłacalnym lub nieuczciwym dłużnikom

 

– wyjawianie majątku dłużnika

– uzyskiwanie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika

– skarga pauliańska – postępowanie w celu uznania czynności dłużnika za bezskuteczną wobec wierzyciela

– postępowanie przeciwko członkom zarządu

– zawiadamianie organów ścigania (policji, prokuratury) o przestępstwach przeciwko obrotowi gospodarczemu, m.in. nadużycie zaufania, łapownictwo menedżerskie, oszustwo finansowe, niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, pozorne bankructwo, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo, nierzetelna dokumentacja, wyzysk

– pełne zastępstwo procesowe w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego klienta

– sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia