Prawo i postępowanie cywilne – zastępstwo procesowe adwokata

Dane uzupełniające stron lub pełnomocników
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
Załącznik – Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej
Wniosek o wpis w księdze wieczystej
Załącznik – Wnioskodawca/uczestnik postępowania
Załącznik – Żądanie wpisu w księdze wieczystej
Wniosek o założenie księgi wieczystej
Wniosek o wpis zastawu rejestrowego
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów
Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Aneks do umowy najmu nieruchomości
Apelacja
Cofnięcie apelacji
Cofnięcie pozwu
Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym
Interwencja uboczna
Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym
Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej
Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy za zapłatą odstępnego
Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa
Oświadczenie o przyjęciu oferty
Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze uczestnika
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
Oświadczenie o uznaniu długu
Oświadczenie o zrzeczeniu się doręczenia postanowienia z uzasadnieniem
Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym
Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność
Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność
Pełnomocnictwo ogólne
Pełnomocnictwo rodzajowe
Pismo zawierające wnioski dowodowe ( w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym)
Podanie o doręczenie postanowienia i zwrot dokumentów
Podanie o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu sądu
Powództwo ekscydencyjne
Powództwo opozycyjne
Pozew o eksmisję
Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli określonej treści
Pozew o ochronę naruszonego posiadania
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę
Pozew o świadczenie pieniężne
Pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej
Pozew o wydanie nieruchomości
Pozew o wydanie ruchomości
Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową
Pozew o wykonanie zapisu
Pozew o wykup pasa gruntu
Pozew o zachowek
Pozew o zadośćuczynienie
Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki
Pozew o zwrot zadatku
Pozew w postępowaniu uproszczonym
Pozew wzajemny
Pozew wzajemny w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym
Skarga dłużnika na czynności komornika
Skarga pauliańska
Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty
Testament własnoręczny z wydziedziczeniem
Testament własnoręczny z zapisem
Testamentu własnoręczny
Ugoda
Umowa cesji wierzytelności
Umowa darowizny samochodu
Umowa dostawy
Umowa dzierżawy nieruchomości
Umowa kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Umowa najmu samochodu
Umowa o dzieło
Umowa o dzieło II
Umowa o przejęcie długu
Umowa o przystąpieniu do długu
Umowa o świadczenie usług na warunkach zlecenia
Umowa o ustanowienie zastawu
Umowa pożyczki
Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
Umowa użyczenia nieruchomości
Umowa zamiany pojazdu samochodowego
Wezwanie do doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową
Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego
Wezwanie do usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia
Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności
Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności
Wezwanie do zapłaty
Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych
Wezwanie do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu
Wezwanie do zwrotu świadczenia nienależnego
Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji
Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym
Wniosek o dział spadku
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika
Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności
Wniosek o nakazanie złożenia testamentu
Wniosek o odroczenie rozprawy
Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania
Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia pojednawczego
Wniosek o przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym
Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu
Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu
Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy
Wniosek o sprostowanie wyroku
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu
Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy nie wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania
Wniosek o stwierdzenie zgonu
Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia
Wniosek o umorzenie weksla
Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej
Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
Wniosek o uznanie za zmarłego
Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności
Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o wydanie rzeczy
Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
Wniosek o wydanie ( fizyczne wydanie) nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
Wniosek o wydanie ponownego tytułu wykonawczego
Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego
Wniosek o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
Wniosek o wydzielenie do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej
Wniosek o wyjawienie majątku
Wniosek o wyłączenie biegłego
Wniosek o wyłączenie sędziego
Wniosek o wyznaczenie sądu właściwego ze względów celowościowych
Wniosek o zabezpieczenie dowodu
Wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu
Wniosek o zabezpieczenie spadku
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się w sprawie postępowanie karne
Wniosek o zezwolenie na sprzedaż rzeczy wspólnej
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Wniosek pełnomocnika o zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony
Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron
Wniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego
Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby
Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce pozwanego
Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji
Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem
Wniosek pozwanego o wydanie rozeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia
Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku
Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży samochodem
Wniosek wierzyciela o przejęcie w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność
Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika
Wniosek wierzyciela o wyjawienie miejsca położenia rzeczy
Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najmu
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu I
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu II
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia
Wzór pełnomocnictwa procesowego ogólnego
Wzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika
Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu
Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
Wzór zwolnienia od kosztów
Zarzuty pozwanego wobec nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości
Zawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana
Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego
Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych
Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego
Zmiana powództwa