Prawo budowlane – Kancelaria Adwokacka Szczecin

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie zapewnia pomoc prawną w zakresie Prawa budowlanego, skierowaną zarówno do przedsiębiorców, jak i innych uczestników procesu budowlanego. Pomoc ta obejmuje wszystkie etapy inwestycji, począwszy od fazy planowania inwestycji oraz nabywania nieruchomości, aż po rozliczenia z okresu rękojmi i gwarancji.

 

  • W zakresie techniczno-procesowym adwokat pomaga przy:

 

– uzyskiwaniu zaświadczeń, zgód, zezwoleń, warunków, uzgodnień, pozwoleń i innych postanowień lub decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej,

– analizie i redakcji umów,

– negocjacjach postanowień umownych,

– monitorowaniu prawidłowego wykonywania umów,

– mediacjach,

– sporach sądowych włącznie z egzekucją.

 

  • W zakresie merytorycznym pomoc prawna Kancelarii obejmuje:

 

– porady prawne dotyczące inwestycji budowlanych

– doradztwo w zakresie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym obiektów tymczasowych, wiat, garaży oraz budowli nie związanych trwale z gruntem

– postępowania o wydanie zgody na odstępstwa od norm, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

– oddawanie obiektów budowlanych  do użytkowania

– zmiana sposobu użytkowania nieruchomości

– analiza stanu prawnego nieruchomości

– zaskarżanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych i innych

– ochrony interesów właścicieli nieruchomości  w trakcie uchwalania miejscowego planu – odwołania od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  wnioski o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego

– opłata adiacencka

– dochodzenia odszkodowań związanych  z zagospodarowaniem przestrzennym

– ułatwianie lub utrudnianie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę

– odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę

– legalizacja samowoli budowlanej

– planowanie procesu inwestycyjnego

– opiniowanie kontraktów budowlanych

– analiza, redakcja, negocjowanie postanowień kontraktów budowlanych, w tym umowy o roboty budowlane z wykonawcą, z podwykonawcą, umowy o nadzór inwestorski z inspektorem nadzoru, umowy o nadzór autorski z projektantem, umowy o kierowanie budową z kierownikiem budowy, umowy deweloperskiej

– zabezpieczanie należytego wykonania umów ze strony wykonawcy lub inwestora

– zabezpieczanie przed niewypłacalnością wykonawcy lub inwestora

– zabezpieczanie roszczeń z gwarancji oraz z rękojmi

– regulowanie praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego

– tworzenie systemów zabezpieczeń umów

– doradztwo podatkowe  w zakresie kontaktów związanych z inwestycją

– realizacja roszczeń z gwarancji i rękojmi za wady

– analiza, redakcja, negocjowanie postanowień umów dzierżawy, najmu, leasingu etc.

– postępowanie w wypadku katastrofy budowlanej

– zaskarżanie postanowień i decyzji nadzoru budowlanego, w tym Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. nakaz rozbiórki, wstrzymanie robót, nakaz wykonania robót budowlanych i zabezpieczających)

– skarga na bezczynność organów administracyjnych

– zastępstwo procesowe w sporach z udziałem wykonawcy, inwestora, inspektora nadzoru, projektanta, kierownika budowy etc.

– dochodzenie odszkodowań za błędy w sztuce, postępowania przed organami samorządu zawodowego

– zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi

 

Tekst aktów prawnych wg stanu na 2 czerwca 2014 roku:

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym