Prawo administracyjne – Adwokat w Szczecinie

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie należy do grona profesjonalnych, wyspecjalizowanych podmiotów świadczących pomoc prawną w zakresie – prawo administracyjne, a także procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności zaś w zakresie wspierania realizacji procesów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych.

 

W ramach pomocy prawnej w zakresie prawa i postępowania administracyjnego Kancelaria Adwokacka:

 

  • Reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, a w szczególności:

 

– w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych o wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,

– w postępowaniach przed organami podatkowymi, w tym Urzędami Skarbowymi i Urzędami Kontroli Skarbowej,

– w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym,

– w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 

  • Sporządza wnioski inicjujące postępowania administracyjne oraz wnioski i pisma stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

  • Świadczy pomoc prawną oraz reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

  • Doradza lub bezpośrednio prowadzi w imieniu Klientów postępowania, których przedmiotem jest w szczególności:

 

– zaskarżania decyzji administracyjnych,

– zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,

– skarga na bezczynność organów administracji publicznej,

– wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji lub postanowień,

– zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,

– wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego,

– wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,

– wniosek o zwolnienie lub wyłączenie rzeczy spod egzekucji,

– wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych,

– zażalenie na postępowanie organu lub czynności egzekucyjne,

– wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego,

– dochodzenie odszkodowań z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym za bezprawne działania urzędników.

 

  • Doradza w zakresie prawa administracyjnego jednostkom administracji publicznej.

 

  • Przygotowuje, sporządza i opiniuje projekty uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.

 

Prawo administracyjne adwkat szczecin kancelaria adwokacka