Kontakt

Aleja Wojska Polskiego 58/4, 40-477 Szczecin
tel. 91 820 31 71, 791 38 38 38
fax. 91 820 32 93
e-mail: kancelaria@adwokat.wyssogota.pl
Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Jan Matejko
Znajdź trasę Wyznacz trasę

Kancelaria Adwokacka

Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik

Prawo o Adwokaturze

 

6)  uchwalanie regulaminów dotyczących:

 a)  trybu wyborów do organów adwokatury i organów izb adwokackich oraz działania tych organów,

 b)  (uchylona),

 c)  (uchylona),

 d)  trybu obrad Zjazdu;

 

7)  określanie podstawowych zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem adwokatury.

 

 

Rozdział 2. Naczelna Rada Adwokacka.

 

 

Art. 57 [Skład; siedziba]

 

1. Naczelną Radę Adwokacką tworzą:

 

1)  prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;

 

2)  adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury w liczbie odpowiadającej liczbie dziekanów okręgowych rad adwokackich, nie więcej jednak niż ośmiu adwokatów z tej samej izby;

 

3)  dziekani okręgowych rad adwokackich.

 

2. Siedzibą Naczelnej Rady Adwokackiej jest m.st. Warszawa.

 

Art. 58 [Kompetencje]  Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należy:

 

1)  reprezentowanie adwokatury;

 

1a)  uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia izby;

 

2)  nadzór nad działalnością Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej;

 

3)  nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów przez te rady;

 

4)  ustalanie zasięgu terytorialnego izb adwokackich oraz ich siedzib;

 

5)  ustalanie liczby członków oraz ich zastępców, organów poszczególnych izb adwokackich, a także liczby stale urzędujących członków tych organów i zasad ich wynagradzania;

 

6)  wydawanie opinii, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3;

 

7)  (uchylony)

 

8)  rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich;

 

9)  udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa;

 

10)  rozporządzanie i zarząd majątkiem Naczelnej Rady Adwokackiej;

 

11)  uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej i określanie udziału poszczególnych izb adwokackich w pokrywaniu jej wydatków budżetowych;

 

11a)  uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;

 

12)  uchwalanie regulaminów dotyczących:

 a)  zasad wyboru delegatów adwokatów, o których mowa w art. 39 pkt 1,

 b)  zasad odbywania aplikacji adwokackiej,

 c)  zasad funkcjonowania rad adwokackich,

 d)  zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów,

 e)  (uchylona),

 f)  wzorów pieczęci organów adwokatury,

 g)  zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich,

 h)  zasad wykonywania zawodu indywidualnie lub w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1,

 i)  działania rzeczników dyscyplinarnych,

 j)  (utraciła moc),

 k)  zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego;

 

13)  zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, z wyjątkiem członków sądów dyscyplinarnych, oraz zwracanie się do właściwych organów o ich odwołanie;

 

14)  wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

15)  współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.

 

Art. 59 [Prezydium]

 

1. Naczelna Rada Adwokacka wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, rzecznika dyscyplinarnego, zastępcę sekretarza oraz dwóch członków, którzy łącznie z prezesem stanowią Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium jest organem wykonawczym Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

2. Naczelna Rada Adwokacka wyznacza – spośród adwokatów – zastępców rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

3. Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej, z wyjątkiem wymienionych w art. 58 pkt 1a, 2, 11 i 12.

 

Art. 60 [Uchylanie uchwał samorządu] Naczelna Rada Adwokacka uchyla uchwały okręgowych rad adwokackich sprzeczne z prawem.

 

Art. 61 [Spowodowanie uchwał] Naczelna Rada Adwokacka może zwrócić się do okręgowej rady adwokackiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu jej działalności. Uchwała powinna być podjęta nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 

Art. 62 [Wizytatorzy]

 

1. Naczelna Rada Adwokacka powołuje spośród adwokatów Centralny Zespół Wizytatorów oraz przewodniczącego Zespołu i jego zastępcę.

 

2. Wizytatorzy sprawują kontrolę nad wykonywaniem przez zespoły adwokackie i adwokatów przepisów niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących adwokatury.

 

 

Rozdział 3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

 

 

Art. 63 [Skład]

 

1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny składa się z dwudziestu trzech członków oraz trzech zastępców członków.

 

2. Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybierają spośród siebie jednego lub dwóch wiceprezesów.

 

3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie trzech sędziów rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne.

 

4. Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego uczestniczy w posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej oraz składa jej okresowe informacje o stanie spraw dyscyplinarnych.

 

 

Rozdział 4. Wyższa Komisja Rewizyjna.

 

 

Art. 64 [Skład, zadania]

 

1. Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

 

2. Wyższa Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i czterech członków oraz dwóch zastępców członków.

 

3. Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej informuje Naczelną Radę Adwokacką i jej Prezydium o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach tych organów.

 

 

Dział V. Wpis na listę adwokatów.

 

 

Art. 65 [Kwalifikacje]  Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

 

1)  jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;

 

2)  korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 

3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

4)  odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 1 i 2.

 

Art. 66 [Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji]

 

1. Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:

 

1)  profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;

 

2)  osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

 

3)  osób, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza;

 

4)  osób, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

 a)  zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub