Kontakt

Aleja Wojska Polskiego 58/4, 40-477 Szczecin
tel. 91 820 31 71, 791 38 38 38
fax. 91 820 32 93
e-mail: kancelaria@adwokat.wyssogota.pl
Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Jan Matejko
Znajdź trasę Wyznacz trasę

Kancelaria Adwokacka

Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik

Prawo o Adwokaturze

 

2. Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu dyscyplinarnym i tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych dołącza się do akt osobowych.

 

3. O tymczasowym zawieszeniu w czynnościach zawodowych oraz o karze dyscyplinarnej zawieszenia w czynnościach zawodowych i wydalenia z adwokatury zawiadamia się:

 

1)  sądy,

 

2)  prokuratury,

 

3)  właściwe ze względu na charakter prowadzonych przez danego adwokata spraw organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego

 

– w okręgu izby adwokackiej, w której adwokat albo aplikant adwokacki jest wpisany na listę, a w sprawie adwokata wykonującego zawód radcy prawnego – radę okręgowej izby radców prawnych.

 

4. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym następuje z urzędu po upływie:

 

1)  trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę upomnienia, karę nagany lub karę pieniężną;

 

2)  pięciu lat od odbycia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych, jeżeli adwokat lub aplikant adwokacki nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

 

5. Nie usuwa się wzmianki o karze wydalenia adwokata oraz aplikanta z adwokatury.

 

6. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej dziekan okręgowej rady adwokackiej zarządza wykreślenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt osobowych dokumentów dotyczących ukarania.

 

Art. 95m (uchylony)

 

Art. 95n [Odesłanie do KPK] W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

 

 

Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.

 

 

Art. 96 (pominięty)21)

 

Art. 97 [Dotychczasowi adwokaci i aplikanci]

 

1. Adwokaci i aplikanci adwokaccy, wpisani na listę w dniu wejścia w życie ustawy, są adwokatami i aplikantami w rozumieniu prawa o adwokaturze.

 

2.21) (pominięty)

 

Art. 98 (uchylony)

 

Art. 99 [Zwolnienie od aplikacji]

 

1. Wymagań odbycia aplikacji adwokackiej nie stosuje się do osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych zajmowały przez okres pięciu lat stanowisko radcy prawnego w pełnym wymiarze zatrudnienia.

 

2. Naczelna Rada Adwokacka w porozumieniu z samorządem radcowskim określa w regulaminie zasady i tryb składania uzupełniającego egzaminu adwokackiego przez osoby wymienione w ust. 1.

 

Art. 100 (pominięty)21)

 

Art. 101 [Derogacja]

 

1. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 57, poz. 309 oraz z 1967 r. Nr 13, poz. 55).

 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie niniejszej ustawy.

 

Art. 102 [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1982 r.

 

  1)   Art. 4 ust. 1b dodany ustawą z dnia 23.10.2009 r. (Dz.U. Nr 216, poz. 1676), która wchodzi w życie 1.01.2010 r.

 2)   Art. 4a w brzmieniu ustawy z dnia 4.03.2010 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 278), która wchodzi w życie 10.04.2010 r.

 3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 150, poz. 1240 i Nr 163, poz. 1361, z 2007 r. Nr 121, poz. 831 i Nr 147, poz. 1028 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

 4)   Art. 6 ust. 4 w brzmieniu ustawy z dnia 25.06.2009 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1317), która wchodzi w życie 22.10.2009 r.

 5)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166, poz. 1317.

 6)   Zgodnie z art. 170 pkt 8 ustawy z dnia 6.02.1997 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., art. 24 utracił moc w zakresie uregulowanym przez tę ustawę.

 7)   Art. 28 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 17.12.2009 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 45), która wchodzi w życie 19.04.2010 r.

 8)   Art. 37b dodany ustawą z dnia 9.01.2009 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 156), która wchodzi w życie 1.10.2009 r.

 9)   Obecnie: sądów okręgowych, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 160, poz. 1064), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 10)   Obecnie: prokuratorom okręgowym, stosownie do art. 3 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze (Dz.U. Nr 162, poz. 1123), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

 11)   Art. 75c ust. 2 pkt 4 w brzmieniu ustawy z dnia 25.03.2011 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 622), która wchodzi w życie 1.07.2011 r.

 12)   Art. 75c ust. 2 pkt 5 uchylony ustawą z dnia 25.03.2011 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 622), która wchodzi w życie 1.07.2011 r.

 13)   Art. 75c ust. 2a w brzmieniu ustawy z dnia 25.03.2011 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 622), która wchodzi w życie 1.07.2011 r.

 14)   Art. 78a ust. 4 pkt 4 w brzmieniu ustawy z dnia 25.03.2011 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 622), która wchodzi w życie 1.07.2011 r.

 15)   Art. 78a ust. 4 pkt 10 uchylony ustawą z dnia 25.03.2011 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 622), która wchodzi w życie 1.07.2011 r.

 16)   Art. 78h ust. 2a dodany ustawą z dnia 10.06.2011 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 830), która wchodzi w życie 23.07.2011 r.

 17)   Art. 78h ust. 10 w brzmieniu ustawy z dnia 10.06.2011 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 830), która wchodzi w życie 23.07.2011 r.

 18)   Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 18.10.2010 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1326) art. 82 ust. 2 traci moc jako niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie „bez prawa ubiegania się o ponowny wpis”. Utrata mocy w tym zakresie nastąpi 27.10.2010 r.