Kontakt

Aleja Wojska Polskiego 58/4, 40-477 Szczecin
tel. 91 820 31 71, 791 38 38 38
fax. 91 820 32 93
e-mail: kancelaria@adwokat.wyssogota.pl
Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Jan Matejko
Znajdź trasę Wyznacz trasę

Kancelaria Adwokacka

Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik

Adwokackie stawki minimalne

 

 2)  za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

 

 3)  za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

 

 6. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

 

 1)  za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 240 zł;

 

 2)  za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 120 zł.

 

 

Rozdział 4. Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia.

 

 

 § 14

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

 

 1)  dochodzeniem – 180 zł;

 

 2)  śledztwem – 300 zł.

 

 2. Stawki minimalne za obronę wynoszą:

 

 1)  przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 360 zł;

 

 2)  przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł;

 

 3)  przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 420 zł;

 

 4)  przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 420 zł;

 

 5)  przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 600 zł;

 

 6)  przed Sądem Najwyższym – 600 zł.

 

 3. Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji:

 

 1)  w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 360 zł;

 

 2)  w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 600 zł.

 

 4. Stawki minimalne wynoszą:

 

 1)  za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 360 zł;

 

 2)  za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 360 zł;

 

 3)  za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 360 zł.

 

 5. Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 120 zł.

 

 6. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 120 zł. Przepisu § 6 nie stosuje się.

 

 7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

 

 § 15 Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

 

 1)  w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 180 zł;

 

 2)  w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 180 zł;

 

 3)  w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 120 zł;

 

 4)  za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 120 zł;

 

 5)  za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 120 zł;

 

 6)  za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 240 zł;

 

 7)  za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 240 zł.

 

 § 16 W sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%.

 

 § 17 Za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

 

 

Rozdział 5. Stawki minimalne w innych sprawach.

 

 

 § 18

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

 

 1)  w pierwszej instancji:

  a)  w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna – stawkę obliczoną na podstawie § 6, 

  b)  za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego – 600 zł, 

  c)  w innej sprawie – 240 zł; 

 

 2)  w drugiej instancji:

  a)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł, 

  b)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł, 

  c)  za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł, 

  d)  w postępowaniu zażaleniowym – 120 zł. 

 

 2. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach:

 

 1)  z zakresu ochrony konkurencji – 360 zł;

 

 2)  o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone – 60 zł;

 

 3)  z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego – 360 zł.

 

 3. Stawka minimalna wynosi za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – 120 zł.