Kontakt

Aleja Wojska Polskiego 58/4, 40-477 Szczecin
tel. 91 820 31 71, 791 38 38 38
fax. 91 820 32 93
e-mail: kancelaria@adwokat.wyssogota.pl
Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Jan Matejko
Znajdź trasę Wyznacz trasę

Kancelaria Adwokacka

Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik

Adwokackie stawki minimalne

 

 2)  o stwierdzenie nabycia spadku – 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 360 zł;

 

 3)  o dział spadku – stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki.

 

 § 10 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

 

 1)  opróżnienie lokalu mieszkalnego – 120 zł;

 

 2)  wydanie nieruchomości rolnej – 360 zł;

 

 3)  wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

 

 § 11

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:

 

 1)  o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 180 zł;

 

 2)  o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 360 zł;

 

 3)  z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 120 zł;

 

 4)  o uchylenie wyroku sądu polubownego – 1200 zł;

 

 5)  z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego – 1800 zł;

 

 6)  o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 240 zł;

 

 7)  egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;

 

 8)  ze skargi na czynności komornika – 60 zł;

 

 9)  rejestracji spółki – 1200 zł;

 

 10)  rejestracji spółdzielni – 1800 zł;

 

 11)  innych rejestracji – 600 zł;

 

 12)  zmiany w rejestrze – 360 zł;

 

 13)  o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 60 zł;

 

 14)  o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 60 zł;

 

 15)  o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 60 zł;

 

 16)  o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 480 zł;

 

 17)  o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 600 zł;

 

 18)  o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;

 

 19)  o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 720 zł;

 

 20)  o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 840 zł;

 

 21)  o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 360 zł;

 

 22)  o wyłączenie wspólnika – 360 zł;

 

 23)  o rozwiązanie spółki kapitałowej – 360 zł;

 

 24)  o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 150 zł;

 

 25)  o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 120 zł.

 

 2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 18, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

 

 § 12

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:

 

 1)  nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 60 zł;

 

 2)  wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

 

 3)  inne roszczenia niemajątkowe – 60 zł;

 

 4)  ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 120 zł;

 

 5)  świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

 

 2. Stawki minimalne wynoszą 60 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

 

 § 13

 

 1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

 

 1)  przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;

 

 2)  przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

 

 2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

 

 1)  przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 50% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł;

 

 2)  przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

 

 3. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym 100% odpowiednich stawek, o których mowa w § 12.

 

 4. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

 

 1)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

 

 2)  za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;

 

 3)  za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł.

 

 5. Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:

 

 1)  za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100% stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 120 zł;