Kontakt

Aleja Wojska Polskiego 58/4, 40-477 Szczecin
tel. 91 820 31 71, 791 38 38 38
fax. 91 820 32 93
e-mail: kancelaria@adwokat.wyssogota.pl
Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Jan Matejko
Znajdź trasę Wyznacz trasę

Kancelaria Adwokacka

Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik Adwokat, Kancelaria Adwokacka, Prawnik

Adwokackie stawki minimalne

 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 

z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1348)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

 (stan prawny na dzień 5 maja 2013 roku)

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

 

 § 1 Rozporządzenie określa:

 

 1)  opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej „opłatami”;

 

 2)  stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;

 

 3)  szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

 

 

Rozdział 2. Opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości.

 

 § 2

 

 1. Zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.

 

 2. Podstawę zasądzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-5. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

 

 3. W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

 

 § 3

 

 1. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.

 

 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

 

 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sąd może, odpowiednio, zasądzić koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez adwokata.

 

 § 4

 

 1. Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym – od wartości egzekwowanego roszczenia.

 

 2. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji.

 

 § 5 Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

 

 

Rozdział 3. Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

 § 6 Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 

 1)  do 500 zł – 60 zł;

 

 2)  powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

 

 3)  powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

 

 4)  powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

 

 5)  powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

 

 6)  powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

 

 7)  powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

 

 § 7

 

 1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

 

 1)  rozwód i unieważnienie małżeństwa – 360 zł;

 

 2)  stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 240 zł;

 

 3)  przysposobienie – 180 zł;

 

 4)  pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 120 zł;

 

 5)  ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 240 zł;

 

 6)  ubezwłasnowolnienie – 240 zł;

 

 7)  uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 180 zł;

 

 8)  rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 240 zł;

 

 9)  zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami – 360 zł;

 

 10)  podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału, a w wypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

 

 11)  alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 60 zł, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

 2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, od których pobiera się także wynagrodzenie określone w ust. 1.

 

 3. Stawki określone w ust. 1 pkt 5 obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

 

 4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

 

 § 8 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

 

 1)  o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6;

 

 2)  o rozgraniczenie – 360 zł;

 

 3)  dotyczących służebności – 240 zł;

 

 4)  o naruszenie posiadania – 156 zł;

 

 5)  o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 120 zł;

 

 6)  o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego, a w wypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;

 

 7)  związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 240 zł;

 

 8)  o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

 

 § 9 Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego:

 

 1)  o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 60 zł;